Bu Dönem Açılan Dersler

AB'nin genişleme ve entegrasyon sürecinin derinleşmesi politikalarına özel bir önem vererek, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'ndan Avrupa Birliği'ne (AB) evrilen gelişimin incelenmesi.
Uluslararası İlişkilerde temel kavramların incelenmesi, globalleşme ve ulus-devletlerin dönüşümüne odaklanma, devletlerin ve devlet dışı aktörlerin dünya siyasetindeki rolünün sorgulanması.
Uluslararası ticaretin kuramları ve politikaları: Milli gelir hesapları, ödemeler dengesi, faizler ve kurların belirlenişi, stabilizasyon politikası ve ekonomik entegrasyon.
Modern Avrupa'da; sivil toplumun, kamusal alanın, devletin ve demokratik kurumların gelişimi. Devlet-toplum ilişkilerinin dönüşümü. Bireysel hakların ve katılımcı mekanizmaların evrimi. Sivil bir kültürün ve demokratik sosyal değerlerin oluşumu ve yayılması. Yeni sosyal hareketlerin, yeni siyasi ideolojilerin ve STK'ların ortaya çıkışı.
Avrupa'da din ve laiklik üzerine yaşanan temel tartışmalar. Belli ülkelerde; devlet-din ilişkilerinin, Hıristiyan demokrat partilerin ve İslami hareketlerin karşılaştırmalı tarihsel ve kurumsal analizi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde din ve laiklik ekseninde gözlenen sorunlar.