Başvuru ve Kabul

Tezsiz MIR Programı

Tezsiz MIR programına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir: 
1. Lisans eğitimini en az 2.00/4.00 genel not ortalamasıyla tamamlamış olmak. 
2. Aşağıdaki üç seçenekten birisini sağlayacak düzeyde İngilizce bilmek.
Not: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir lisans programından mezun olduktan sonra en çok iki akademik yıl içinde bir yüksek lisans veya doktora programına başvurmuş olanlar İngilizce yeterlik şartından muaf sayılır. Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarının İngilizce dil yeterliklerine ise, Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından mülakat ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak karar verilir.

  • TOEFL: Kağıt üzerinde çözülen test sistemine göre (TOEFL PBT), toplamda en az 550 puan ve TWE (Test of Written English) bölümünden en az 4.5 puan; internet tabanlı test sistemine göre ise (TOEFL iBT), toplamda en az 79 puan ve "Writing" bölümünden en az 22 puan.
  • IELTS Akademik: Toplamda en az 6.5 puan ve akademik "Yazma" bölümünden en az 6.5 puan.
  • BÜYES (Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı): En az "C".

Başvuru Belgeleri

Başvuru şartlarını sağlayan adayların aşağıdaki belgeleri başvuru dönemleri içerisinde ilan edilen web adresine online olarak sunmaları gerekmektedir. Adayların şahsen dolduracakları belgeler eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmuş olmalıdır. Online başvurunun nasıl yapılacağı konusunda, lütfen üniversitemizin hazırlamış olduğu kılavuza başvurunuz. 
1. Kayıt İşleri elektronik başvuru formu.

2. Başvuru harcının ödenmesi. Banka hesap numarası ve başvuru ücreti bilgilerini Elektronik Başvuru Sistemi Kılavuzundan öğrenebilirsiniz. 

3. Lisans diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesi (mezuniyet durumunda olan adayların fakülte dekanlıklarından alacakları ve bu durumlarını belgeleyen resmi yazı). Başvuru sırasında mezuniyet durumunda olup da programa şartlı kabul edilen adayların, kayıt sırasında mezuniyet belgelerini sunmaları gerekmektedir. 

4. Lisans öğrenimi ve varsa tamamlanmış tüm yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmış tüm ders ve notları gösteren resmi transkript.
Not: Dersleri ve notları gösterir resmi transkript belgesi Türkçe veya İngilizce olmalı, başka bir dilde ise resmi olarak Türkçe veya İngilizce çevirisi ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

5. Yukarıda tarif edilen İngilizce yeterlik sınavlarından birisine dair güncel İngilizce yeterlik belgesi. 

6. En az biri akademik olmak üzere iki adet referans mektubu (Referans Mektubu Formunu indirmek için tıklayınız).

7. Lisans öğreniminin tamamlandığı üniversiteden temin edilecek olan disiplin sicil belgesi (lisans öğrenimini herhangi bir T.C. üniversitesinde tamamlamış olan adaylar için).

8. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan, yabancı adaylar için lisans diplomalarına karşılık gelen "tanınma belgesi", T.C uyruklu adaylar için lisans diplomalarına karşılık gelen "denklik belgesi". Bu belgeler Yüksek Öğretim Kurulu'ndan alınacaktır.

9. İngilizce yazılmış, 300 kelimeyi aşmayan amaç yazısı.

Tezli MIR Programı

Tezli MIR programına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir: 
1. Lisans eğitimini en az 2.50/4.00 genel not ortalamasıyla tamamlamış olmak. 
2. Aşağıdaki üç seçenekten birisini sağlayacak düzeyde İngilizce bilmek.
Not: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir lisans programından mezun olduktan sonra en çok iki akademik yıl içinde bir yüksek lisans veya doktora programına başvurmuş olanlar İngilizce yeterlik şartından muaf sayılır. Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarının İngilizce dil yeterliklerine ise, Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından mülakat ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak karar verilir.

  • TOEFL: Kağıt üzerinde çözülen test sistemine göre (TOEFL PBT), toplamda en az 550 puan ve TWE (Test of Written English) bölümünden en az 4.5 puan; internet tabanlı test sistemine göre ise (TOEFL iBT), toplamda en az 79 puan ve "Writing" bölümünden en az 22 puan.
  • IELTS Akademik: Toplamda en az 6.5 puan ve akademik "Yazma" bölümünden en az 6.5 puan.
  • BÜYES (Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı): En az "C".

3. ALES veya GRE sınavlarından birisinden aşağıda belirtilen minimum puanları almış olmak: ALES'te "Eşit Ağırlıklı" puan türünden en az 65 puan alma şartı aranmaktadır. GRE'de ise; eski puanlamaya göre (GRE General Test) sözel bölümünden en az 400 puan ve sayısal bölümünden en az 560 puan alma, yeni puanlamaya göre ise (GRE Revised General Test) sözel bölümünden en az 146 puan, sayısal bölümünden en az 146 puan ve analitik yazma bölümünden en az 3.0 puan alma şartı aranmaktadır. 
 

Başvuru Belgeleri

Başvuru şartlarını sağlayan adayların aşağıdaki belgeleri başvuru dönemleri içerisinde ilan edilen web adresine online olarak sunmaları gerekmektedir. Adayların şahsen dolduracakları belgeler eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmuş olmalıdır. Online başvurunun nasıl yapılacağı konusunda, lütfen üniversitemizin hazırlamış olduğu kılavuza başvurunuz. 
1. Kayıt İşleri elektronik başvuru formu.

2. Başvuru harcının ödenmesi. Banka hesap numarası ve başvuru ücreti bilgilerini Elektronik Başvuru Sistemi Kılavuzundan öğrenebilirsiniz. 

3. Lisans diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesi (mezuniyet durumunda olan adayların fakülte dekanlıklarından alacakları ve bu durumlarını belgeleyen resmi yazı). Başvuru sırasında mezuniyet durumunda olup da programa şartlı kabul edilen adayların, kayıt sırasında mezuniyet belgelerini sunmaları gerekmektedir.

4. Lisans öğrenimi ve varsa tamamlanmış tüm yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmış tüm ders ve notları gösteren resmi transkript.
Not: Not: Dersleri ve notları gösterir resmi transkript belgesi Türkçe veya İngilizce olmalı, başka bir dilde ise resmi olarak Türkçe veya İngilizce çevirisi ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

5. Yukarıda tarif edilen İngilizce yeterlik sınavlarından birisine dair güncel İngilizce yeterlik belgesi. 

6. Yukarıda tarif edilen ALES ya da GRE şartını sağlayan güncel sınav sonuç belgesi.

7. En az biri akademik olmak üzere iki adet referans mektubu (Referans Mektubu Formunu indirmek için tıklayınız).

8. Lisans öğreniminin tamamlandığı üniversiteden temin edilecek olan disiplin sicil belgesi (lisans öğrenimini herhangi bir T.C. üniversitesinde tamamlamış olan adaylar için).

9. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan, yabancı adaylar için lisans diplomalarına karşılık gelen "tanınma belgesi", T.C uyruklu adaylar için lisans diplomalarına karşılık gelen "denklik belgesi". Bu belgeler Yüksek Öğretim Kurulu'ndan alınacaktır.

9. Akademik formatta yazılı ödev örneği: Sözkonusu metin yaklaşık 3000 kelimeden ibaret olmalıdır. Aday, lisans seviyesinde aldığı derslerden birinde hazırladığı ve akademik formatta yazdığı bir ödevi sunmalıdır. Adayın sunduğu bu metnin, aday hakkında; akademik bir araştırma yapabilme, analitik olarak yazabilme ve ikna edici argümantasyonlar sunabilme anlamında fikir verecek düzeyde olması gerekir.

10. Tez önerisi: Aday, kendince önemli ve ilginç bulduğu bir konu hakkında, İngilizce olarak hazırlayacağı 5 ila 7 sayfa uzunluğunda bir araştırma önerisi sunmalıdır. İlgili araştırma önerisi, adayın bu araştırma özelinde kullanacağı araştırma yöntemlerini ve başvuracağı birincil ve ikincil veri kaynaklarını içerecek detayda olmalıdır. 5 sayfadan kısa, 7 sayfadan uzun süren araştırma önerileri kabul edilmeyecektir.