Geçmiş Dönemler Açılan Dersler

MIR 504
Türkiye’nin komşuları olan Balkanlar, Kafkaslar, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmeler. Türkiye’nin ekonomik ve siyasal anlamda komşularıyla kurduğu ilişkiler.
MIR 505
Ankara Anlaşması'ndan bugüne değin Türkiye'nin Avrupa Entegrasyon Projesi ile olan tarihsel ve diplomatik bağları ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde öne çıkan temel sorunlar.
MIR 506
Türkiye siyasal sisteminin; anayasa, idari yapılanma, siyasi partiler, seçimler ve çıkar grupları üzerinden analizi.
MIR 507
Ortak bir para birimine sahip olmanın maliyeti ve faydası. Optimum para birimi alanı kuramı. Yarım kalan parasal birlikler ve Avrupa Para Sistemi. Avrupa'da parasal birliğe geçiş süreci. Avrupa Birliği özelinde, bir parasal birlik içerisinde izlenen parasal ve mali politikalar. Avrupa Merkez Bankası'nın yapısı ve operasyonları.
MIR 508
Bugünün küresel ekonomisinde gözlenen değişikliklerin analizi. Küresel ticaret, finans ve üretim ağlarına yakından bir bakış. Devletin ve küresel kurumların bu süreçte değişen rollerinin incelenmesi.
MIR 509
Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yanan Türkiye'nin uluslararası sistemde üstlendiği rol. Türkiye'nin komşu ülkeler ve bölgeler ile sürdürdüğü ilişkilerde gözlenen sorunlar ve bu ilişkilerin geleceğine dönük projeksiyonlar.
MIR 510
Avrupa siyasal düşüncesi ve pratiği içerisinde “birlik” kavramı. Birlik kavramının; antik Yunan kent devleti, Roma’nın cumhuriyet ve imparatorluk gelenekleri, evrensel Ortaçağ kilisesi, ve modern ulus-devlet gibi “yerel” ve “yerelötesi” kavramlara dayalı anlayışlar üzerinden incelenmesi. Batı siyasal düşüncesi ve pratiğinde yaşanan süreklilik ve yenilik zincirinin bir halkası olarak, günümüz Avrupa Birliği’nin siyaseti ve vizyonu.
MIR 511
Önde gelen Avrupa demokrasileri içerisinde; siyasi partilerin ve kamuoyunun gündemini oluşturan sosyal, ekonomik ve siyasi sorunlar. Özellikle refah devletinin durumu, özelleştirme ve ekonomik reformlar, işsizlik, eğitim reformları, AB'ye ve onun ortak tarım politikasına dönük yaklaşımlar, göç, ırkçılık ve Yeni Sağ, ayrılıkçı hareketler ve buna bağlı olarak, merkezi hükümetin yerel ve bölgesel yönetimlere güç devri, aday ülke ve yeni üye ülke statüsündeki devletlerin siyasi rejimlerinin AB entegrasyon süreci kapsamında demokratikleştirilmesi konularına ağırlık verilecek.
MIR 512
Çeşitli seviyelerde ve alanlarda; Avrupa Birliği politikalarının şekillenmesinde etkili olan aktörlerin, unsurların ve kısıtların temel düzeyde anlatımı. AB siyasetine hedef, strateji ve sonuç anlamında, üye ülkelerin uyumluluğunu gözetmekle yükümlü olan AB kurumlarının bu anlamdaki kapasitelerinin analiz edilmesi.
MIR 513
Avrupa Birliği'nin ortak bir dış politika ve güvenlik politikası oluşturma çabalarının incelenmesi. Temel uluslararası ilişkiler meseleleri bağlamında Avrupa Birliği'nde üretilen politikaların araştırılması.
MIR 514
Avrupa Birliği’ndeki lobi gruplarının, siyasal partilerin ve seçimlerin analizi. Üye devletlerde yerel ve ulusal düzeyde düzenlenen seçimlerin Avrupa Parlamentosu seçimleri ile kıyaslanması.
MIR 516
Avrupa Birliği'nin ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde yarattığı etkiler. Birliğin fonlarının ve yatırımlarının ulusal, bölgesel ve yerel otoritelere tahsisi. Bölgesel farklılıklar ve bölgesel kalkınma programlarının yarattığı etkiler. Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler ve adem-i merkeziyetçi politikalar.
MIR 517
Avrupa Birliği'nin Güney ve Doğu Avrupa yönünde genişlemesi. Avrupa Birliği kurumlarının; genişleme, AB ile aday ülkeler arasındaki ortaklık metinleri ve katılım ortaklığı ile birlikte ulusal programlar gibi konularda aldığı kararlara özel bir önem vererek, genişleme sürecinin yasal boyutlarının çalışılması. Üye ülkeler ile aday ülkelerde kamuoyunun genişleme konusundaki eğilimleri. AB ile entegrasyon sürecine bağlı olarak, aday ülkelerde gözlemlenen sosyal, siyasal ve kültürel değişimler. Genişleme sürecinin AB üzerinde yarattığı etkiler ve yeni üye ülkeleri hazmetmek adına planlanan kurumsal reformlar.
MIR 518
Önde gelen Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomi politiği ve hızla bütünleşen bir AB karşısında karşılaştıkları sorunlar. Hükümet-iş dünyası ilişkileri, sendikaların ve işveren örgütlerinin üstlendikleri roller, iktisadi politika yapımının düzenleme, özelleştirme ve politik boyutları gibi konuların ele alınması.
MIR 519
Avrupa Birliği'nin küresel düzlemde finans, ticaret ve üretim bağlamında, özellikle Japonya ve ABD karşısındaki konumunun analizi. AB’nin Dünya Ticaret Örgütü'ndeki rolü, Euro'nun küresel finans piyasalarında üstlendiği rol, ve küresel üretim ilişkileri içerisinde AB merkezli şirketlerin dinamiklerinin incelenmesi.
MIR 520
Avrupa Birliği müktesebatı ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ağırlıklı olmak üzere, Avrupa Birliği hukukunun ve yasal prosedürlerinin incelenmesi. Yargılama yetkisi ve yaptırım gücü meseleleri üzerine çalışmalar.
MIR 521
Türkiye ve Avrupa arasında; elit kültür, popüler kültür, politik fikirler ve diskurlar seviyesinde gerçekleşen etkileşimler ve alışverişler. Avrupa Entegrasyon Projesinin Türkiye'nin ulusal egemenliğine ve ulusal değerlerine etki etmesini konu alan güncel tartışmalar ışığında, Türkiye toplumunu ve yönetim şeklini ikiye bölen Batılılaşma ve Avrupalılaşma konusunun ele alınması. Türkiye'nin ve Türk kültürünün Avrupa'da algılanış biçimleri.
MIR 523
Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu ülkeleri arasında gelişen ilişkilerin tarihsel ve kültürel çerçevesi. Avrupa sömürgeciliğinin modern Orta Doğu'nun oluşumuna etkileri. İslami hareketler, Arap milliyetçiliği ve Orta Doğu'daki demokratikleşme sorunları. Avrupa Komşuluk Politikası bağlamında, Avrupa Birliği ile Orta Doğu arasındaki ilişkilerin geleceği.
MIR 524
Kitle iletişim araçları ve iletişim teknolojileri aracılığıyla, Avrupa Birliği’nin bilgi toplumu yaratma adına izlediği politikalar. Avrupa bütünleşmesinin kolaylaştırılmasında medyanın üstlendiği rol. Alternatif medya kanalları üzerinden muhalif görüşlerin ifade edilmesi. Yeni iletişim teknolojilerinin sosyo-politik sonuçları.
MIR 525
Küreselleşmenin tarihi ve doğası. AB üye ülkeleri ile Türkiye'nin iç ve dış politikaları üzerinden, Avrupa'nın küreselleşmeye karşı geliştirdiği politikaların incelenmesi.
MIR 526
Uluslararası hukukun ortaya çıkışı, dönüşümü ve genişlemesi; devletin ve uluslararası örgütlerin uluslararası hukukun özneleri olarak bu süreçlerdeki rolü, uluslararası standartlara yakından bakış, küresel yönetişim ve bunun devlet egemenliğine karşı oluşturduğu sorunlar.
MIR 527
Küreselleşmenin; siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik boyutlarına, İslami hareketlerin getirdiği tehditler ve katkılar.
MIR 528
Modern anlamda ulus-devlet sisteminin doğuşuna ve gelişimine olduğu kadar, karşı karşıya kaldığı sorunlara ve dönüm noktalarına odaklanacak şekilde, genel hatlarıyla uluslararası siyasi tarihin çalışılması.
MIR 529
Barış ve güvenlik kavramlarının değişik şekillerde yapılan tanımları; küresel barışa ve güvenliğe karşı yarattığı sorunlar ve tehditler. Çatışma ve şiddetin nedenleri ve dünya üzerindeki şiddet içeren ya da içermeyen çatışmaların çözümü, yönetimi ve kontrol altına alınması için benimsenen yöntemler.
MIR 530
Uluslararası İlişkiler’e konu olan bir siyasal varlık olarak Ortadoğu; daha geniş bir bölgesel perspektifle, bölge ülkelerinde iç politika ve dış politika düzlemlerinde gözlemlenen sorunların ve konuların çalışılması.
MIR 531
Tarihsel bir perspektif içerisinde Avrupa'da ve ABD'de bankacılık. Diğer mali kurumlar. Mali sistemin düzenlenmesi. Avrupa'daki borç yapısı ve hisse senedi piyasaları. Avrupa Merkez Bankası'nın ve Euro'nun mali piyasalara olan etkisi. Avrupa penceresinden mali piyasaların küreselleşmesi.
MIR 532
Avrupa Birliği bünyesindeki piyasa yapılarının ekonomik analizi. Mutlak rekabet, tekel, homojen ürün piyasaları (Cournot ve Bertrand rekabeti, gizli anlaşmalar), farklılaşmış ürünlerin piyasaları (yerleşim modelleri), konsantrasyon, şirket birleşmeleri, giriş kotaları, rekabetçi piyasalar, AR-GE faaliyetleri. Avrupa Birliği'nin sınai yapısına dair, ampirik ve spesifik çalışma örnekleri.
MIR 533
Avrupa Birliği rekabet politikalarının ekonomik boyutu. Gizli anlaşmalar, dikey sınırlamalar ve rekabete aykırı şirket birleşmeleri. Ağa dayalı sektörlerde rekabet ekonomisi ve Avrupa Birliği bünyesindeki telekomünikasyon, posta hizmeti, havayolları, elektrik ve gaz dağıtımı ile demiryolu sektörlerinde tatbik edilişi. Avrupa Birliği'nin düzenleme politikalarına bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik ve kurumsal sorunlar. Rekabet ve düzenleme politikalarının ampirik olarak değerlendirilmesi.
MIR 534
Avrupa Birliği gündemindeki makroekonomik ve mikroekonomik politikalar. Mali ve parasal politikalar etrafında gelişen tartışmalar. Dünya Ticaret Örgütü ile yürütülen görüşmelerin ve varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi. Küçük ve orta ölçekli işletmelere özelinde, bölgesel ve sınai politika alanındaki sorunlar.
MIR 535
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında 1963 yılında imzalanan Ortaklık Anlaşması'nın ekonomik sonuçları. 1970 yılında imzalanan Katma Protokol ve protokolün uygulanması. 1995 yılında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması; kapsamı ve içerdiği prosedürler. Gümrük Birliği'nin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi. Kopenhag ekonomi kriterleri doğrultusunda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler. Euro ve Türkiye ekonomisi.
MIR 536
Endüstriyel demokrasilerin sosyal politika gündemi. Sosyal politikas rejimleri. Avrupa Birliği sosyal politikalarının çerçevesi. Emek piyasalarında eşitlik ve verimlilik. Ekonomik anlamda, sosyal politikaların kar ve zararları. Avrupa Birliği sosyal politikasının gelişimi. Avrupa Birliği genişleme süreci ve sosyal politika.
MIR 537
Çevre Politikası'nın evrimi. Çevresel ve ekonomik sistemler arasındaki ilişkiler. Düzenleyici ve ekonomik araçların çevre politikalarındaki rolü. Düzenleyici ve ekonomik araçların uygulamadaki örnekleri. Uluslararası çevresel sözleşmeler bağlamında Çevre Politikası.
MIR 538
Avrupa'daki demografik geçiş süreci. Geçiş süreci sonrasındaki demografik yapılar ve beraberinde getirdikleri sorunlar. Emek darlığı, göç, yaşlanan nüfus. 2050 yılına dönük demografik projeksiyonlar.
MIR 539
Kalkınma konularının Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika perspektifinden tartışılması, kalkınma çalışmalarında bölgelerin ve bölgeselliğin değerlendirilmesi.
MIR 550
Küreselleşme, otonom kentleşme ve Avrupa Birliği politikaları çerçevesinde, günümüz kentli sosyal yapılarının ele alınması. 1980’lerde başlayan küreselleşmeden bu yana, kentlerin küresel ağların buluşma noktaları olarak dönüşümü. Küresel ağların etkisi altında, kentlerin giderek merkezi otoriteden daha bağımsız bir hale gelmesi. Kentli alt-sınıflar, sosyal dışlanma ve göçmen nüfusu sorunları. Avrupa Birliği’nin; sosyal yardım, kentlerin yenilenmesi ve kent ekonomisinin güçlendirilmesi konularında yürüttüğü programlar.
MIR 551
Avrupa Birliği'nde ulus-devlet kavramının düşüşüne bağlı olarak yürüyen güncel tartışmalar. Ortak Pazar, Avrupa Para Birliği ve Avrupa Birliği Hukuku gibi uluslarüstü kuvvetler karşısında, Avrupa'daki ulus-devlet kavramının konumu. Avrupa bütünleşmesinin aleyhine gelişen yerel, bölgesel ve özel kuvvetler. Avrupa'daki ulus-devlet kavramının gerilemesinin ABD, Japonya ve az gelişmiş ülkelerle kıyaslamalı olarak incelenmesi.
MIR 552
Vatandaşlık, kültür ve kimlik ekseninde Avrupa Birliği'ndeki güncel gelişmeler. Göç, insan hakları, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve yeni sosyal hareketler üzerine tartışmalar. Avrupa'daki kültür, sanat ve medya fikriyatı. Avrupa'daki etnisite ve yabancı düşmanlığı gibi güncel sorunlar.Ortak bir Avrupalı kimliğinin oluşumunun önündeki engeller. Belli başlı olayların ve dava kararlarının incelenmesi.
MIR 553
Müslüman toplumlar ve Avrupa'da faaliyet gösteren İslami hareketler bağlamında, küresel ölçekte günümüz toplumsal cinsiyet konuların çalışılması. Kamusal alanda Müslüman kadınların görünürlüğü ve katılımı; küresel kapitalizmin Müslüman kadınların hayatlarına ve tüketim kalıplarına olan etkisi. Türkiye, Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa özelinde bazı örnekler üzerinden çeşitli analizler.
MIR 557
Küresel siyasette değişen kalıplar, ulus-devletin bir siyasi model olarak gerçekliği ve siyasi bir kategori olarak imparatorluklar. 19. yüzyılın tarihi imparatorluklarının günümüzdeki devlet modelleriyle karşılaştırılması.
MIR 560
Avrupa'nın; kapitalizm, modern devlet ve modernite kavramlarının doğum yeri olarak incelenmesi. Geç Orta Çağ'dan itibaren şekillenmeye başlayan Avrupa'nın sosyal yapılarının tarihsel özgünlüğünün araştırılması. Şehirlerin canlanması, Rönesans, modern devletlerin doğuşu, mutlakiyetçilik, İngiliz ve Fransız Devrimleri, endüstriyel devrim, ekonomik rekabet ve sömürgecilik konularına yakından bakış.
MIR 561
Avrupa diplomasi tarihi ve Westphalia Antlaşması'ndan Soğuk Savaş'ın sonuna kadar olan süre zarfında uluslararası ilişkiler. Avrupa'nın modern devlet sisteminin doğuşu, güç dengesi, milliyetçilik, sömürgecilik, dünya savaşları, sömürgelerin bağımsızlaşması ve Soğuk Savaş.
MIR 562
Avrupa ile Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletleri arasında yaşanan kültürel, siyasal ve ekonomik ilişkilerin incelenmesi. Ötekileşmenin yaratılma süreci, siyasal etkileşimler, insanların yer değiştirmesi, Fransız Devrimi'nin etkileri, ekonomik birleşme, hukukun kabulu, modernleşme akımları, Batılılaşma ve milliyetçiliğin kararsız yapısı gibi meselelere yoğunlaşılması.
MIR 563
18. yüzyılın sonu ila 19. yüzyılda Batı Avrupa'da ortaya çıkan iki farklı modern devlet kategorisinin çalışılması: "Hukuk devleti" ve "sosyal devlet". Özellikle "hukuk devleti" prensiplerine tabi olarak ekonomik faaliyetleri denetleyen bir rol üstlenen devlet modeli ile düzenleme ve yasama aracılığıyla piyasa toplumunu şekillendiren bir devlet modeli arasındaki gerilimin incelenmesi.
MIR 564
Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da hukuk ve yönetişim meselelerinin analizi. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ekonomilerinin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, düzenleme, yasama ve mahkeme kararları eliyle ulusal ekonomilere dönüşümü. 1980'lerde uluslararası devlet-dışı aktörlerin, ulusal devlet-dışı aktörlerin ve ulusal devletlerin biraraya gelerek oluşturduğu ulusötesi düzenleme pratikleri.
MIR 565
Avrupa'lı ülkelerin göç alan ülkeler toplumuna dönüşümü, toplumu birarada tutan bağların önündeki engeller, çok-kültürlü ve çok-dinli toplumlarda siyasi katılım ve toplumsal cinsiyet alanında eşitlik.
MIR 579
MIR 591
Directed research leading to a term paper on a topic of interest to the student, chosen with the approval of the adviser.
MIR 592
Directed research leading to a term paper on a topic of interest to the student, chosen with the approval of the adviser.
MIR 593
Directed research leading to a term paper on a topic of interest to the student, chosen with the approval of the adviser.